Doç. Dr. Fatih Koca

Akademik Çalışmalar

KİTAPLAR-Ahmet Hatipoğlu’nun Hayatı, Eserleri ve Mûsikî Anlayışı (Mans Yayınları Ankara 2017)

-Derviş Mehmed el-Mevlevi'ye Ait Güfte Mecmuası (Mans Yayınları Ankara 2017)

-XX.Yüzyıl Hâfız Mûsikîşinasları-1 (Mans Yayınları Ankara 2017)

-XX.Yüzyıl Hâfız Mûsikîşinasları-2 (Çalışılıyor)

-İslam Medeniyetinde Salâ ve Salavât Geleneği (Diyanet İşleri Başkanlığı Ankara 2017)


KİTAP BÖLÜMLERİ-TRT Türk Tasavvuf Musikisi Topluluğu ve Ahmet Hatipoğlu'' Mevlana Celaleddin Rumi 800.Yılı. Haz. Mehmet Doğan. Türkiye Yazarlar Birliği Yayınları - Ankara 2007 - ss 221-223

-''Cami Musikisi Formları'' Türk Din Musikisi El Kitabı, ed. Ahmet Hakkı Turabi. Grafiker Yayınları - Ankara 2017

-''Dini Musiki Ortak Formlar'' Türk Din Musikisi El Kitabı, ed. Ahmet Hakkı Turabi. Grafiker Yayınları - Ankara 2017

-''Hacı Bayram Veli ve Dini Musiki'' Hacı Bayram-ı Veli. ed, Mustafa Demirci. Kültür Bakanlığı Yayınları - Ankara 2018

-''Fakültenin Kültür ve Sanat Alanına Etkisi” Ankara İlahiyatın 70 Yılı. (Editörler, Eyüp Baş, Halide Aslan, Rabiye Çetin) Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara 2019.

-''Umrâna Karışan Rahmâni Ses'', Kent ve Maneviyat, İdeal Kent Yay., (Ed. Seyfettin Erşahin- Zehra Erşahin), Ankara Aralık 2020.


MAKALELER


-''Türk Kültürü, Sanatı ve Edebiyatında Hadisler'' Sempozyum Tebliğler Kitabı | ISBN 978-605-85696-8-3 | Meridyen Destek Derneği | Temmuz 2022 - İstanbul
 • Bilgisayarınıza İndirin

 • -“Türk Din Musikisi Formu Olarak Ta’rif ve Ta’rif Bestesi”, Turkish Academic Resourch Review, C. 5, S. 4, Kış 2020, Antalya, ss. 636-661.
 • Bilgisayarınıza İndirin

 • Kaynak Link

 • -''Bazı Tahrir Defterleri ve Devlet Arşivlerindeki Sala Müezzinlerine Ait Tevcihat ve Yevmiyeler'', 5. Uluslararası insan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu Antalya –Türkiye 23/24/25 Mart 2019
 • Bilgisayarınıza İndirin

 • -“Dini Musiki Formu Olarak Mevlid ve Dobruca Besteli Mevlidi”, Diyanet İlmi Dergi, 55, 2019, 155-182.
 • Bilgisayarınıza İndirin

 • -“Kandil Gecelerinde Okunan İlahiler ve Bazı Formların Listesi” Turkish Academic Research Rewiew, C. 4, S.1, Mart 2019, ss. 11-22.
 • Bilgisayarınıza İndirin

 • -“Hymns and Tesbihat in the Holyh Kandil Nights Issued in Islam”, International Congress of Science, Education and Technology Research, 10-12 August2018, Odessa/Ukraine
 • Buradan Ulaşabilirsiniz

 • -"Ali b. Osman Siraceddin el-Ûşi’nin Yaşadığı XII. Yüzyıl Türk Coğrafyasında Türk Din Mûsikîsi’nin Gelişimi", ULUSLARARASI ALİ B. OSMAN el-ÛŞÎ SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI, OSH KIRGIZİSTAN, 10-11 Mayıs 2018.
 • Bilgisayarınıza İndirin

 • -SALÂHÎ DEDE’NİN REGÂİBİYYESİ’NİN YENİDEN BESTELENMESİ - ISSN: 1308-2140, ANKARA-TURKEY 2018
 • Bilgisayarınıza İndirin

 • -Neyzen Osman Yıldız ve Amasya Mûsikisi’ne Katkısı, Geçmişten Günümüze Uluslararası Dini Mûsikî Sempozyumu, Amasya Üniversitesi Bildiriler Kitabı, Amasya 2017
 • Bilgisayarınıza İndirin

 • -ABDÜLĞANÎ GÜLŞENΒNİN CUMHÛR MÜEZZİNLİĞİ TERTÎBİ “MAHFEL SÜRMESİ” Uluslararası Müzikoloji Dergisi (10.12975/rastmd.2017.05.01.000102)
 • Bilgisayarınıza İndirin

 • -Hacı Bayrâm-ı Velî’nin Güftelerine Yapılan Bestelerin Değerlendirilmesi (25-26 MAYIS 2016 - ULUSLARARASI HACI BACI BAYRAM-I VELÎ SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI 2
 • Bilgisayarınıza İndirin

 • -Ezanı Güzel Okumayı Öğrenme Hususunda Bir Çalışma (Kalıp Ezan Çalışması), Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 56:2 (2015), ss.133-148
 • Bilgisayarınıza İndirin

 • -Ney’in Târihî Gelişimi ve Dinî Mûsikîmizdeki Yeri, Dini Araştırmalar, Ocak Nisan 2002, c.4 s. 12, ss. 181-196.
 • Bilgisayarınıza İndirin

 • -TRT Türk Tasavvuf Mûsikîsi Topluluğu ve Ahmet Hatipoğlu, Mevlana Celaleddin Rumi 800. Yıl, Türkiye Yazarlar Birliği, Temmuz 2007, Ankara, 221-223.
 • Bilgisayarınıza İndirin

 • -Peygamberimiz Hz. Muhammed’in Müezzinleri, AÜİFD, Ankara 52-2(2011), ss. 291-310.
 • Bilgisayarınıza İndirin

 • -Dinî Mûsikî Formu Olarak Salât ü Selâm Kültürü, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2014, cilt: XVIII, sayı: 1, s. 117-153.
 • Bilgisayarınıza İndirin

 • -Cami Musikisi’nde Ezan ve Selâlar, VI. Dinî Yayınlar Kongresi -İslam, Sanat ve Estetik- (29-30 Kasım-01 Aralık 2013 / İstanbul), 2014, s. 511-518
 • Bilgisayarınıza İndirin

 • -TARİHTEN GÜNÜMÜZE TEKBÎR VE TEHLÎL NİDÂLARININ SLOGANİK DEĞERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME (Dini Araştırmalar, Temmuz - Aralık 2014, Cilt : 17, Sayı : 45, ss. 149- 158)
 • Bilgisayarınıza İndirin

 • -AMASYALI MEVLİDHÂN HACI ASİYE AKBAŞ HANIMEFENDİ ve KENDİSİNDEN DERLENEN AMASYA İLÂHÎLERİ (Uluslararası Müzikoloji Dergisi / Doi:10.12975/rastmd.2015.03.02.00051)
 • Bilgisayarınıza İndirin

 • -Ümmî Sinan'ın Bestelenmiş Şiirlerinde Dost
 • Bilgisayarınıza İndirin

 • -AMASYA MÛSİKÎ CEMİYETİ VE BÜYÜKAĞA MEDRESESİ’NİN AMASYA DİNÎ MÛSİKÎSİNE KATKISI
 • Bilgisayarınıza İndirin